Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Programi i Asistencës Teknike për hyrjen në tregjet evropiane dhe botërore

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: Forumi i Investimeve 6 Dhoma i Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF)
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 06 February 2023
Statusi: Aktive
Industri: Edukim dhe Trajnim, Aftesi digjitale
Kodi: SF-23-0004

Kampionët Gjithëpërfshirës të Barazisë Gjinore

Lloji: Cmim

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Horizon Europe Framework for Research and Innovation
Afati i Aplikimit: 13-October-2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation, Gender Equality, Education and Training
Kodi: SF-22-0025

Çmimi CASSINI për aplikacionet e hapësirës dixhitale

Lloji: Cmim

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: EU Agency for the Space Programme (EUSPA)
Afati i Aplikimit: 03 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Entrepreneurship and SMEs, Innovation, Environment
Kodi: SF-22-0024

#BeInclusive - Promovimi i barazisë gjinore në sport "Bëhu i barabartë"

Lloji: Cmim

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës
Afati i Aplikimit: 29-Shtator-22
Statusi: Aktive
Industri: Edukim dhe Trajnim, Barazi Gjinore, Sport
Kodi: SF-22-0023

Innovation Procurement Strategy category

Lloji: Cmim

Donatorë: Bashkimi Europian, Këshilli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 22 june 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0013