Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

INNOVFIN INSTRUMENTA PËR GARANCITË E NVM-VE

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Grupi i Bankës Evropiane të Investimeve (EIB)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Procredit Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0015

Programi i Konkurrencës BERZH-BE për të mbështetur NVM-të në të gjithë Ballkanin Perëndimor

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, OTP Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0012

Garancia e Autoritetit të Kredisë së Zhvillimit (DCA) për huat në bujqësi

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: USAID Ambasada Amerikane, Tiranë
Zbatues: Procredit Bank, Banka Kombëtare Tregtare/ BKT
Afati i Aplikimit: 30/09/2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0009

BERZH Programi Gratë në Biznes

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS, Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Intesa San Paolo Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0005

Fondi i garancisë për SME

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Intesa San Paolo Bank, Procredit Bank, Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, OTP Bank, Raiffeisen Bank Shqipëri, Tirana Bank, Banka Amerikane e Investimeve/ ABI Bank, Union Bank, Credins Bank, Fondi Besa, NOA Bank, FED Invest
Afati i Aplikimit:
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0002