Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Ye! Youth Ecopreneur Programme (YECO)

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: International Trade Center, G20 Global Lead Initiative
Zbatues: International Trade Center, G20 Global Lead Initiative
Afati i Aplikimit: 22 Mars 2024 / 22 March 2024
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-24-0006

Çmimet globale WIPO 2024

Lloji: Cmim

Donatorë: World Intellectual Property Organization (WIPO)
Zbatues: World Intellectual Property Organization (WIPO)
Afati i Aplikimit: 31 March 2024 / 31 Mars 2024
Statusi: Aktive
Industri: Intellectual Property
Kodi: SF-24-0004

Open Call – EIC Women Leadership Programme (4th cohort): Elevating female leadership

Lloji: Mentorim

Donatorë: European Investment Council (EIC)
Zbatues: European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Afati i Aplikimit: 21 January 2024 / 21 Janar 2024
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji etj.
Kodi: SF-24-0001

Çmimet #BeActive

Lloji: Cmim

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA)
Afati i Aplikimit: 25 Maj 2023 / 25 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime, Edukim dhe Trajnim, Barazi Gjinore, Sport
Kodi: SF-23-0010

ConnectIT 2.0

Lloji: Shërbime konsulente

Donatorë: GIZ, EU4Innovation
Zbatues: CoSolve-19, Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Afati i Aplikimit: 22 Mars 2023 / 22 March 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Aftesi digjitale
Kodi: SF-23-0009