Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

EU Prize for Women Innovators

Lloji: Cmim

Donatorë: Keshillli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 18 gusht 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion
Kodi: SF-22-0012

OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFICATION

Lloji: Shërbime konsulente

Donatorë: Bashkimi Europian, KfW
Zbatues: Fondacioni Shqiptar i Garancisë së Zhvillimit (FSHZH)
Afati i Aplikimit: 28 shkurt 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0005

BERZH - Programi i Lehtësimit të Tregtisë

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Zbatues: Union Bank, OTP Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0019

Fondacioni i Garantimit të Kredisë Rurale (RCGF)

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Kombëtare Tregtare/ BKT, Credins Bank, OTP Bank, Union Bank, NOA Bank, FED Invest, Fondi Besa, First Investment Bank, UniFin
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0018

Instrumenti i Garancisë EaSI

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Fondi Europian i Investimeve (EIF)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), FED Invest, NOA Bank, Fondi Besa
Afati i Aplikimit: 2023
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0017